Pages

Thursday, June 7, 2012

satriya lan kasatriyane

1 raden abimanyu    : plangkawati
2 raden anoman       : kendhali sada
3 raden aswotomo   : sokolima
4 raden dursasana    : bajar jumput
5 raden  gathutkaca  : pringgandani
6 raden irawan          : yasarata
7 raden jayajatra       : bwana keling
8 raden janaka          : madukara
9 lesmana mandra kumara : saroja binangun
10 raden nakula        : bumi retawu / gumbiralatun
11 raden ontorejo     : jangkar bumi
12 raden ontosena    : sapta baruna
13 raden kartamarma: tirta tinalang
14 raden sadewa       : sawojajar
15 raden setiyaki       : tambak mas
16 raden setyaki        : lesanpura
17 raden somba         : parang garudha
18 raden suman         : plasa jenar
19 raden udawa         : widarakandhang
20 raden werkudara   : jodhipati